در زمینه مشاوره پیش از ازدواج به صورت تخصصى با جدیدترین متد روانشناسى مشاوره تلفنى در تمام نقاط ایران و دنیا مشاوره فردى مشاوره تحصیلى و شغلى درمان وسواس به صورت تخصصى، مشاوره جنسى،خانواده،زوج درمانى،کودک در تمام زمینه ها بیش فعالى ،پرخاشگرى، شب ادرارى، افسردگى،اضطراب، ترسها، وابستگى، مشاوره در زمینه شکست عشقى به صورت تخصصى
مشاوران و روانشناسان اساتید دانشگاه، دکترى بالینى ،مشاور خانواده روانپزشک، متخصص کودک ،دکترى تخصصى در زمینه تحصیلى و شغلى ،روانکاوى ،رفتاردرمانى ،مشاوره نوجوان ،بلوغ و مسائل مربوط به بلوغ، سالمند، اعتیاد